Ukončenie projektu EUTeens4Green konferenciou v Bruseli

Projekt EUTeens4Green bol spustený ako reakcia na potreby zapojenia mládeže do spravodlivej transformácie vybraných regiónov v rámci Európskej Únie. Mladým ľudom ponúkol príležitosť prevziať zodpovednosť a stať sa aktérmi zmeny prostredníctvom vlastných projektových intervencií a opatrení za účelom ekologickej obnovy vo svojom bezprostrednom okolí.

otvorení výzvy na predkladanie projektov sme písali v septembri 2022. Táto bola ukončená 9. januára 2023 a následne vo februári boli vyhlásené výsledky, teda víťazné projekty. Celkovo bolo podaných 197 projektov z 22 členských štátov EÚ, z ktorých 163 splnilo podmienky výzvy (mimo iné museli byť podané a vedené ľuďmi vo veku 15-24 rokov, v maximálnej výške do 10 000 eur a zamerané na sociálne skupiny negatívne ovplyvnené prechodom na zelenú ekonomiku). Za Slovensko boli podané viaceré projekty (z Banskobystrického a Košického kraja) a konkrétne za náš región hornej Nitry to boli tri projekty, ktoré sme predstavili v samostatnom blogu.

Celá iniciatíva vznikla z dôvodu dlhodobého vylúčenia mladých ľudí z rozhodovania ovplyvňujúceho ich budúcnosť. Tá bude vo veľkej miere závisieť od politických opatrení prijatých práve teraz. Zároveň sa mládež prirodzene zaujíma o globálne otepľovanie a ochranu biodiverzity a môže pôsobiť ako katalyzátor zmien ak cíti, že niekto počúva a dokonca aj reaguje na jej názory. Z dôvodu dlhodobého vylúčenia tínedžerov z rozhodovacích procesov, Európska komisia uznala dôležitosť účasti mládeže na politickom dialógu, najmä v oblasti ekologickej a spravodlivej transformácie.

Cieľom EUTeens4Green bolo dať príležitosť mladým ľudom aby sa angažovali a mobilizovali vo svojom regióne, eventuálne aby rástli a posilňovali sa ich kompetencie na miestnej úrovni. Mládežnícke projekty sa začali implementovať v marci 2023, počas maximálne jedného roka, až do marca 2024. Apríl bol určený pre spoločne stretnutie sa všetkých zapojených mladých ľudí a to prostredníctvom konferencie organizovanej v Bruseli v spolupráci s hlavným donorom a síce Európskou komisiou.

Tu boli predstavené dva hlavné výstupy takmer dvojročnej práce. Predovšetkým to bol prehľad jednotlivých mládežníckych zrealizovaných projektov – zosumarizované sú v tejto správe:

Druhým dôležitým výstupom EUTeens4Green sú odporúčania, ako zvýšiť zapojenie mládeže do procesov tvorby politík a budovať ich kapacity aby boli aktívnou súčasťou spravodlivej transformácie vo svojich regiónoch. Tieto odporúčania na praktických príkladoch (vrátane nášho regionálneho víťazného projektu „Brownfields & orchards”) dopĺňajú už existujúcu príručku „Mládež za spravodlivú transformáciu“, ktorá bola publikovaná začiatkom roku 2021.

Počas konferencie v Bruseli bola prezentovaná finálna verzia správy „Empowering youth in Cohesion Policy“ (Posilnenie postavenia mládeže v politike súdržnosti), ktorá predstavila šesť kľúčových odporúčaní:

  1. Zakladanie reprezentačných orgánov mládeže (rady mládeže a mládežníckych parlamentov).
  2. Inštitucionalizované zapojenie mládeže v politike súdržnosti, v partnerstvách a monitorovacích výboroch, ako aj v akýchkoľvek rozhodovacích mechanizmoch pre viacúrovňové riadenie fondov Európskej únie a národných plánov.
  3. Pravidelné konzultácie s mládežníckymi iniciatívami a mimovládnymi organizáciami s cieľom získať ich rôzne pohľady na politické rozhodnutia ako aj existencia transparentného mechanizmu spätnej väzby po konzultáciách.
  4. Vyhradené finančné prostriedky a administratívna podpora na projekty v oblasti klímy a spravodlivej transformácie pod vedením mládeže a zamerané na mládež ako aj existencia s tým súvisiacich ukazovateľov zameraných na mládež, ktoré merajú úspešnosť ich participácie na rozhodovaní o politike súdržnosti a mieru čerpania finančných prostriedkov.
  5. Zredukovanie byrokratickej záťaže vo vzťahu k mládežníckym projektom.
  6. Vzdelávacie a školiace programy ako aj iné aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít mládeže vrátane mentoringových programov.