Ako sa môže mládež zapojiť do spravodlivej transformácie regiónu

Ku transformácii nášho regiónu horná Nitra sa už toho popísalo dosť (vrátane nedávno zverejneného “Podporného dokumentu k Fondu na spravodlivú transformáciu“) z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Začiatkom tohto roka na stránkach Európskej komisie pribudol aj dokument „Youth for a Just Transition (A Toolkit for Youth Participation in the Just Transition Fund)“. Teda „Mládež za spravodlivú transformáciu – nástroje na participáciu mládeže pri čerpaní prostriedkov z Fondu za spravodlivú transformáciu“ a jeho zjednodušený preklad prináša tento (dlhší) blog.

Dokument vychádza z ambície Európskej Únie stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou odvolávajúc sa na Európsku zelenú dohodu kde bol navrhnutý Mechanizmus spravodlivej transformácie. Ten sa zameriava na tie regióny a odvetvia, ktoré sú transformáciou najviac postihnuté vzhľadom na ich závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, kde patrí aj náš región hornej Nitry.

Skúsenosti z minulosti ukazujú, že takéto procesy sa musia diať zdola-nahor a nie naopak a taktiež je nevyhnutné, aby boli zapojení všetci, vrátane mládeže, ktorá je hybnou silou budúcnosti práve tých regiónov, ktoré sú opomínané.

Dokument je špecificky určený tvorcom lokálnych politík ako aj všetkým aktérom zapojených do spravodlivej transformácie regiónu. Ponúka princípy, príklady dobrej praxe a stratégie, ktoré môžu pomôcť maximalizovať zmysluplnú participáciu mládeže na plánovaní, implementácii, monitoringu a hodnotení využitia prostriedkov z Fondu.

Základné podmienky zmysluplnej participácie mládeže

 1. Skôr ako začnete, prispôsobujte a umožňujte

– participácia mládeže nie je fráza ani fraška, treba jej dať skutočný význam a zmysel

– dôležitá je príprava, preto si treba jasne stanoviť ciele, identifikovať mládežnícke skupiny potenciálne najviac ovplyvnené transformáciou, uvedomiť si koľko je k dispozícii zdrojov, či už časových alebo finančných a tiež kde a aké aktivity sa budú konať

– spoločne s mladými vytvorte jasné pravidlá

– zlepšite vedomosti a zručnosti mladých

– vytvorte partnerstvá s miestnymi dôležitými hráčmi, teda s rôznymi autoritami a organizáciami (napr. školy, samospráva, mimovládne organizácie, iniciatívy, podnikatelia)

 1. Participácia mládeže znamená pracovať s nimi, nie pre nich

– je to nepretržitý a dlhodobý proces

– počúvajte a dôverujte mladým a zároveň ďalej budujte ich kapacity

– mládež nie je homogénna skupina – je plná rôznych potrieb a potenciálu zároveň

– zabezpečte zapojenie všetkých rôznych skupín mladých, teda nie len tých, aktívnych a vzdelaných, ale aj tých, ktoré sú zvyčajne nedostatočne zastúpené (napríklad sociálne znevýhodnená mládež alebo osoby žijúce s postihnutím) a samozrejme dôležitá je aj rodová rovnosť a zabezpečenie ochrany mladých pred ublížením

– prepájajte mládež, či už na lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni

– buďte pripravený na omladenie svojho štýlu, najmä čo sa týka spôsobu komunikácie a komunikačných kanálov (digitalizácia je nevyhnutnosť ako aj prepojenie zábavy s myšlienkovo provokatívnymi výzvami)

 1. Uzatvorte kruh

– dajte mladým vedieť čo sa udialo, čo sa deje a čo sa bude diať, teda aké dôsledky a prínosy má ich angažovanie sa

– prvý krok na dlhej ceste je uznanie dôležitosti mladých ľudí, následne sú potrebné systematické zmeny, aby sa účasť mládeže stala základom budúcej tvorby politík

Participácia mládeže počas plánovacieho cyklu Fondu na spravodlivú transformáciu

 

 1. Udržiavajte záujem a zapojenie mládeže počas celého životného cyklu Fondu na spravodlivú transformáciu

– ku tomu môžu napomôcť tieto aktivity: priebežné oslovovanie ďalších mládežníckych skupín, poskytovanie príležitostí na vzdelávanie a získavanie zručností, vytvorenie prostredia, ktoré umožňuje učiť sa od rovesníkov, kombinovanie rôznych metód zapojenia mládeže

– treba prijať, že v istých fázach budú intenzívne zapojené len menšie skupiny mladých, ale zároveň je dôležité nepremeškať moment, kedy je nevyhnutné zapojiť väčšiu masu

– pre zabezpečenie motivácie mladých je dôležité byť úprimný a transparentný, jasne komunikovať benefity participácie a urobiť ich dostatočne atraktívne, navrhnúť procesy s rôznymi fázami, do ktorých sa môžu mladí ľudia kedykoľvek zapojiť ale aj ich vynechať, umožniť flexibilitu pri angažovaní sa, pravidelne a jasne komunikovať, zabezpečiť následné a doplnkové aktivity

– príklady konkrétnych metód sú: občianske prieskumy, mládežnícki ambasádori a ambasádorky, školské aktivity, participatívne umenie (či už fotka, film, maľba, video, hudba…), rady mládeže, štruktúrovaný dialóg, online konzultácie

 1. Plánovanie Fondu na spravodlivú transformáciu

– cieľom tejto fázy je vyzvať mladých ľudí, aby spoluvytvárali riešenia výziev nadchádzajúcej transformácie a prichádzali s nápadmi na intervencie Fondu na spravodlivú transformáciu

– zaviažte sa k účasti mládeže na aktivitách definovaných vo Vašom Územnom pláne spravodlivej transformácie a potvrďte to vyčlenením finančných prostriedkov na projekty špecificky zamerané na mládež

– zaistite, aby zástupcovia a zástupkyne mládeže mali vždy najmenej dve miesta vo všetkých pracovných skupinách a orgánoch zapojených do procesu prípravy a vypracovania návrhu (napr. v tematických pracovných skupinách, diskusiách poradných orgánov atď.)

– uistite sa, že na každom paneli, ktorý organizujete, máte aspoň jedného rečníka či rečníčku za mládež a pozvite mladých ľudí, aby sa zúčastnili takýchto debát a boli pripravení odpovedať na ich otázky

– určite konkrétne výberové kritérium „účasti mládeže“, ktoré povzbudzuje žiadateľov k zapojeniu mladých ľudí do prípravy a realizácie ich projektov

– zvážte osobitné výzvy pre mládežnícke projekty s malými systémami financovania, napr. mini granty na podporu podnikateľských nápadov mládeže a projektov sociálnej intervencie, ako aj na zapojenie mladých ľudí do výberových procesov

– odkonzultujte kritériá výberu návrhov projektov so zástupcami a zástupkyňami mládeže a rovnako ich zahrňte aj do monitorovacích výborov a iných orgánov

– poskytnite mladým ľuďom podrobné informácie o konkrétnych témach na podporu ich nápadov, napr. prípravou informačných balíkov vhodných pre mládež

– zorganizujte interaktívne stretnutia mládeže s odborníkmi a odborníčkami: podnikmi, tvorcami politík, aktivistami mimovládnych organizácií a výskumníkmi

– podporujte prípravu mladých ľudí na politické návrhy prostredníctvom mentorských programov

– informujte o tom, ako sa konkrétne použijú alebo implementujú návrhy mladých ľudí

– motivujte mládež prostredníctvom súťaží (napríklad hakathony a datathony), oceňovania najlepších nápadov a podporou ich implementácie

 1. Implementácia Fondu na spravodlivú transformáciu

– cieľom tejto fázy je umožniť mladým ľuďom, aby boli proaktívni v súvislosti s výzvami nadchádzajúcej transformácie, a aktívne prispievať k implementácii Fondu

– vytvorte procesy, ktoré sú povzbudzujúce pre žiadateľov o projekt, aby konzultovali a spoluvytvárali ich podrobnosti a obsah spolu s mládežou

– oboznámte sa s konkrétnym záväzkom výslovne prijatým v Územnom pláne spravodlivej transformácie na zapojenie mládeže ako aj so záväzkami financovania na podporu účasti mládeže

– vyčleňte rozpočet na financovanie malého rozsahu (napr. mini granty) pre nápady mládeže a vytvorte procesy na podporu mládeže pri rozvíjaní ich myšlienok

– zapojte zástupcov a zástupkyne mládeže do oficiálnych pracovných skupín pripravujúcich výkonnú, prevádzkovú a sektorovú politiku súvisiacu s transformáciou

– špecifická finančná podpora môže zahŕňať: mini granty pre mládežnícke projekty, start-upy a začínajúce podniky vrátane proaktívneho hľadania dodatočných externých zdrojov, preplácanie nákladov, ktoré vzniknú zástupcom a zástupkyniam mládeže, ktorí sú dlhodobo zapojení do tvorby mládežníckych politík a mikrofinancovanie pre mladých dospelých podnikateľov s konkrétnymi podnikateľskými nápadmi, ktoré podporia prechod na dekarbonizáciu a umožnia udržateľné spôsoby života (v ideálnom prípade by to ešte mohlo byť podporené špeciálnym inkubačným procesom a mentorovaním pre vybrané projekty)

– prepájajte aktívne mládežnícke organizácie a aktívnych kľúčových tvorcov politík, ktorí sú zapojení do implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu

– príklady konkrétnych metód sú: grantová výzva pre mladé talenty a inovatívne či kreatívne myšlienky mladých, mládežnícky fond, reverzné mentorovanie, pracovné skupiny a participatívne rozpočtovanie

 1. Monitorovanie a hodnotenie Fondu na spravodlivú transformáciu

– cieľom tejto fázy je splnomocniť mladých ľudí na sledovanie pokroku v implementácii Fondu, podieľať sa na hodnotení jeho výsledkov a formulovať konštruktívne návrhy na zlepšenie

– vyhraďte najmenej dve miesta zástupcom a zástupkyniam mládeže v monitorovacom výbore Fondu a zabezpečte, aby mali miesto v jeho pracovných skupinách alebo iných príslušných orgánoch

– pripravte verejne dostupnú online platformu dát, ktorá umožní mladým ľuďom monitorovať implementáciu Fondu, vyhľadávať informácie o projektoch a vyhodnocovať ich výhody

– zapojte zástupcov a zástupkyne mládeže do prípravy hodnotiacich správ (ak hodnotenie pripravuje externá organizácia, uveďte úlohu mládeže v tendri)

– zorganizujte verejné diskusie o implementácii Fondu za účasti mládeže aj ako rečníkov a aj ako účastníkov

– zabezpečte pravidelné stretnutia mládeže s tvorcami politík zapojenými do implementácie Fondu, počas ktorých môžu mladí ľudia diskutovať o prebiehajúcom pokroku a míľnikoch transformácie, diskutovať o monitorovaní údajov a informovať sa o ďalších krokoch

– nezabudnite vždy poskytnúť spätnú väzbu mladým ľuďom, ktorí prispeli vo fázach plánovania a implementácie o tom, ako boli ich nápady a názory použité v praxi

– propagujte a zdieľajte informácie na sociálnych sieťach o participovaní mládeže na konkrétny projekt ako aj o jednotlivých dopadoch tejto participácie (poukáže to na fakt, že hlas mládeže má význam a ovplyvňuje smer transformácie)

– vytvorte informačnú platformu vhodnú pre mládež a používajte vizualizácie dát a údajov (napr. infografiky, mapy, piktogramy) kde predstavíte a poukážete na pokroky v implementácii Fondu

– zorganizujte školenia pre mládež o tom, ako pracovať s informáciami a ich zdrojmi a ako analyzovať dostupné dáta a údaje (napr. na školách počas hodín informatiky, v knižniciach, na univerzitách atď.)

– príklady konkrétnych metód sú: participatívne verejné monitorovanie, rady mládeže, štruktúrovaný dialóg, deň zámernej diskusie, mládežnícky fond

Zabezpečte dopad aktivít mládeže a adresujte konkrétne výzvy

 

 1. Ako mať dosah na mládež a ako zvyšovať povedomie

– použite kombináciu atraktívnych metód oslovenia a zapojenia ako aj jazyk, ktorý je príťažlivý pre Vaše mládežnícke publikum

– vyškoľte mladých ambasádorov a ambasádorky, ktorí budú efektívnym komunikačným kanálom medzi tvorcami politík a mládežou

– používajte sociálne siete a iné online nástroje

– zvážte možnosti použitia gemifikácie v spolupráci s odborníkmi

– tzv. pouličné metódy predstavujú organizáciu (napríklad v spolupráci so školami) rôznych miestnych podujatí, ako sú koncerty, workshopy a festivaly… práve tieto vedia prilákať mladých ľudí, a to najmä tých, ktorí nepatria do formálnych skupín alebo žijú v riedko obývaných regiónoch

– štruktúrovaný dialóg je podujatie, ktoré spája mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a osoby s rôznymi rozhodovacími právomocami (napríklad tvorcovia miestnych politík) v prostredí, ktoré každému umožňuje nie len vyjadriť sa, ale aj byť vypočutý či vypočutá

 1. Ako prispôsobiť Váš jazyk a komunikáciu aby boli bližšie mládeži

– buďte pri písaní priamy, snažte sa, aby bol text prehľadný, stručný a k veci

– vyhýbajte sa skratkám, žargónom, frázam a výrazom, ktoré sú špecifické pre Váš odbor a zároveň sa vyhýbajte nevhodne používanému slangu mladých, pretože to môže byť kontraproduktívne (stačí používať jednoduché, hovorové a každodenné výrazy)

– vyvarujte sa povyšovaniu alebo blahosklonnosti v jazyku, ktorý komunikuje s mladými ľuďmi ako keby mali nedostatok vedomostí alebo porozumenia

– upravte svoju slovnú zásobu a správy v závislosti od faktorov vrátane vekovej skupiny, úrovne vzdelania a záujmov (predpokladajte, že Vaše publikum nie je oboznámené so žiadnymi politikami alebo projektmi), a tiež buďte opatrní pri používaní slov ako „politika“, „akčný plán“, „stratégia“ alebo „rozpočet“

– používajte obrázky, farby a vizualizácie na doplnenie svojich napísaných alebo hovorených slov

– zaistite, aby každá komunikácia (príspevok na sociálnych sieťach, tlačová správa, príspevok na webe) mala jasnú aktivizačnú výzvu pre mládež (napr. „zdieľajte svoje názory na…“, „povedzte nám, čo robíte alebo chcete…“) a vyvarujte sa jednosmerného prenosu informácií, ako sú správy, ktoré predpokladajú zhodu s názormi publika (napr. „toto sa urobí a takto…“) alebo obsahujúce vágne výzvy na akciu („Zúčastnite sa tohto stretnutia…“)

– požiadajte niektorých mladých ľudí, aby si prečítali každý materiál, ktorý plánujete distribuovať medzi širšou mládežníckou skupinou a skontrolujte, či rozumejú posolstvu, ktoré chcete odovzdať, prípadne zapracujte ich rady na zlepšenie obsahu

– pomocou online nástrojov na čitateľnosť a zložitosť textov skontrolujte obtiažnosť Vašich dlhších textov

 

 1. Ako vyberať mládež na participatívne aktivity

– pri obmedzenom počte miest sa používajú dve metódy: nominácia alebo otvorená výzva

– v rámci nominácie sú jednotliví mladí ľudia navrhnutí do výberového procesu mládežníckymi skupinami alebo inými relevantnými subjektmi (tento systém môže podporovať zodpovednosť, ak nominácie uskutočňujú mládežnícke skupiny vo Vašom regióne, ale môžete tiež riskovať nadmerné zastúpenie angažovanej a aktívnej mládeže)

– do verejnej výzvy sa môže prihlásiť každý mladý človek, ktorý spĺňa oznámené kritériá (vyberať sa môže podľa toho, kto sa prihlási skôr, alebo podľa zásluh, či splnenia návrhových kritérií… ak ste si poctivo vykonali terénnu prácu, najmä v prípade nedostatočne zastúpených skupín, táto metóda môže viesť k zlepšeniu rozmanitosti, v opačnom prípade vedie k veľmi malému počtu nereprezentatívnych kandidátov a kandidátok)

– vo všeobecnosti platí, že na výber si treba naplánovať dostatok času, čo najviac zdieľať a promovať danú príležitosť, zabezpečiť transparentnosť, kritéria výberu pripraviť spolu so zástupcami a zástupkyňami mládeže, zabezpečiť rodovú rovnosť a definovať minimálne technické, akademické, či iné na skúsenostiach a zručnostiach založené požiadavky

 1. Ako zlepšiť začlenenie mládeže z málo zastúpeného prostredia a skupín

– urobte si kompletné zmapovanie existujúcich iniciatív a organizácií pracujúcich s týmito skupinami vo Vašom regióne a vytvorte partnerstvá či už s jednotlivcami alebo inštitúciami

– zabezpečte používanie vhodného jazyka a terminológie – najmä pokiaľ ide o pohlavie, sexualitu a začlenenie osôb so zdravotným postihnutím

– v regiónoch s menšinovými jazykmi poskytnite možnosť prekladu (či už formálnu alebo neformálnu) a prispôsobte podujatia s ohľadom na rôzne potenciálne bariéry

– zahrňte rôzne umelecké formy vyjadrovania (napr. maľba, video, hudba, divadlo), ktoré umožňujú mladým ľuďom zdieľať svoje každodenné výzvy s tvorcami politík a inými skupinami v spoločnosti

– vytvorte príjemné a neformálne prostredie alebo organizujte podujatia v prostredí a priestoroch, ktoré mládež bežne využíva a kde sa cíti komfortne

 1. Ako vyzbrojiť mládež vedomosťami potrebnými na participáciu

– neodporúča sa požadovať základné znalosti ako kritérium účasti na aktivitách týkajúcich sa spravodlivej transformácie

– je nevyhnutné integrovať vzdelávacie procesy a budovanie kapacít mládeže do všetkých aktivít

 1. Ako zapojiť odborníkov, tvorcov politík a expertov

– odborníci a odborníčky by mali mať presne a jasne stanovenú úlohu a mali by byť informovaní o samotnom procese aby lepšie porozumeli jeho širším súvislostiam

– mali by si zachovať nezávislú úlohu a poskytovať neutrálnu analýzu dôsledkov a kompromisov, ktoré treba brať do úvahy (napr. realita rozpočtu), aby pomohli mládeži dosiahnuť hmatateľný výstup

– ich zapojenie by sa malo vždy usilovať o čo najväčšiu interaktivitu s mládežou a vyhnúť sa prezentáciám v triede, kde sú mladí len pasívni príjemcovia a príjemkyne vedomostí

– nájdite najlepší okamih vo svojom procese pre zapojenie odborníkov

– alternatívne môžu odborníci a odborníčky pracovať s malou skupinou vybraných mladých ľudí (napr. mládežnícki ambasádori alebo realizátori občianskych prieskumov), aby im poskytli vedomosti a informačné materiály, ktoré potom môžu ďalej zdieľať so svojimi rovesníkmi a rovesníčkami

 1. Ako podporiť rozvoj zručností mládeže

– vopred si zmapujte všetky svoje aktivity a spracujte zoznam zručností a kompetencií mládeže, ktoré by sa dali rozvíjať

– následne identifikujte spôsoby, ako môžete podporiť učenie (napríklad cielené školenia zamerané na budovanie kapacít o relevantných problémoch a mäkké zručnosti)

– ak Váš participačný proces zahŕňa konkrétne nástroje, napr. osobitná online platforma, zorganizujte školenie pre mladých o tom, ako ju v praxi používať

– v prípade kratších procesov s malým počtom aktivít je ideálne začať neformálnymi aktivitami budovania tímu kde vznikne možnosť naučiť sa a oceniť tímovú spoluprácu

 1. Ako umožniť účasť a vodcovstvo mládeže

– formalizujte mandát alebo dohodu s mládežníckymi organizáciami, ktorá stanoví štruktúry, ktoré zavediete, aby zmysluplným spôsobom prevzali myšlienky mladých ľudí

– vytvorte partnerstvá s mládežníckymi organizáciami a oprávnite ich realizovať podujatia

– umožnite mládeži rozhodnúť sa, na ktoré oblasti sa zamerajú v širšom rámci hlavnej témy

– pri práci v školskom prostredí je potrebné pamätať na to, že procesy zapojenia mladých ľudí by mali stále ašpirovať na neformálne vzdelávanie

– nakoniec možno mládež zapojiť aj do iných skupín a iniciatív v spoločnosti

 1. Ako zabezpečiť efektívne zapojenie mládeže v bežných podmienkach

– poskytnite mladým ľuďom potrebnú podporu (napr. školenia, mentorovanie)

– vyhradte najmenej dve miesta pre mládež v akýchkoľvek pracovných skupinách, v ktorých majú miesta aj zástupcovia a zástupkyne mimovládnych organizácií

 1. Ako používať sociálne siete efektívne

– sociálne siete ako Facebook a Twitter umožňujú zdieľanie informácií, vyjadrovanie názorov a mobilizáciu rovesníkov či kolegov a sú najbežnejšie používané na procesy participácie mládeže (vytvorte si účty prezentujúce organizáciu či iniciatívu, zdieľajte obsah, moderujte diskusie a sledujte angažovanosť Vašich sledovateľov a sledovateliek)

– sociálne siete ako TikTok, Instagram či YouTube zaznamenávajú rastúci záujem zo strany mládeže (zapojte influencerov a vlogerov, identifikujte a zverejnite úspešné príbehy, hmatateľné výsledky k aktuálnemu dňu a svedectvá účastníkov a účastníčok, povzbudzujte mládež k zdieľaniu informácií a propagácii svojich aktivít na svojich vlastných účtoch sociálnych sietí, čím sa zvýši povedomie o Vašich aktivitách a zvýši legitimita Vašej práce s mládežou)

 1. Ako používať efektívne digitálne metódy

– nové technológie prinášajú mnohé inovatívne spôsoby a možnosti komunikácie a interakcie medzi zúčastnenými stranami a sú relevantné najmä v súčasnom kontexte Covid-19

– virtuálne webináre a diskusie môžu v pohodlí domova spojiť mládež z rôznych regiónov a prostredí – pre ich hlbšie zapojenie môžu byť vyvinuté rôzne online nástroje, ktoré umožňujú priamu účasť mládeže na koncepcii konkrétnej politiky alebo systémy uľahčujúce digitálne hlasovanie mladých ľudí pri výbere najlepších projektov navrhnutých pre mládež

– pri používaní digitálnych metód nezabúdajte, že nie všetci mladí ľudia majú rovnaký prístup k internetu (v ideálnom prípade by sa preto digitálny proces mal doplniť ďalšími formami participácie)

 1. Ako implementovať efektívne následné aktivity a procesy zodpovednosti, ktoré sú vedené mládežou

– záväzok nadviazať na predchádzajúce aktivity ďalšími je zo strany organizátorov nevyhnutný

– mládež by mala byť informovaná o tom, ako sa ich nápady realizovali, a mala by im byť poskytnutá možnosť ovplyvniť konečný výsledok projektu

– mladí ľudia by tiež mali dostať jasnú spätnú väzbu o tom, ako bola ich účasť a nápady využité a ako to ovplyvnilo jednotlivé výsledky celého procesu