Výzva na predkladanie mládežníckych enviro projektov do 10.000

Minulý týždeň organizácia EUTeen4Green zverejnila projektovú výzvu zameranú na podporu účasti mládeže v spravodlivej transformácii, čo je vlastne dekarbonizácia v súvislosti s prechodom na klimatickú neutralitu. Financie sú poskytnuté z európskeho Fondu na spravodlivú transformáciu a mali by byť využité na financovanie projektov vedených mládežou, ktoré napomáhajú ekologickému prechodu v regiónoch Európskej Únie s vysokými emisiami uhlíka. Okrem Hornej Nitry sem patria aj ďalšie regióny z rôznych európskych krajín, takže možno očakávať silnú konkurenciu medzi ktorú sa rozdelí celková suma 700 000 EUR.

Časovo to prebieha takto:

 • 22. september 2022: vyhlásenie výzvy
 • 3. november 2022: ukončenie zberu projektových návrhov
 • 6. december 2022: oznámenie schválených projektov
 • 22. december 2022: podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi/kami
 • 6. január 2023: začiatok realizácie vybraných projektov
 • december 2023: implementácia projektov

Ak teda patríš medzi mladých ľudí vo veku 15-24 rokov (či už medzi jednotlivcov, mládežnícke skupiny, iniciatívy alebo mimovládne organizácie), a chceš vo svojej komunite realizovať projekt do 10 000 EUR za účelom zvýšenia účasti ľudí postihnutých prechodom na zelenú ekonomiku, čítaj ďalej, ako pri svojom projektovom nápade postupovať:

Krok 1: Pozoruj -> Čo potrebuje Tvoja komunita a ako by si mohol či mohla prispieť ty?

Krok 2: Nájdi svojich ľudí -> Kto by ti s tým vedel pomôcť?

Krok 3: Rozhodni sa pre nápad -> Premýšľaj o rôznych nápadoch a rozhodni sa, ktorý z nich by sa mohol stať projektom.

Krok 4: Začni plánovať -> Premeň svoj nápad na projekt – definuj ciele, vytvor časový plán a návrh rozpočtu.

Krok 5: Požiadaj o financovanie z EUTeens4Green -> Odošli svoju žiadosť prostredníctvom online formulára.

V projektovom návrhu treba popísať:

 • Osobné a kontaktné údaje vrátane regiónu a informácie o tom, či aplikuješ za seba, za neformálnu mládežnícku skupinu, alebo občianske združenie.
 • Podrobnosti o projekte (názov projektu a prípadne jeho skratka, popis projektovej myšlienky, zoznam plánovaných aktivít a ich časový harmonogram ako aj zodpovední ľudia, kto iní ti ešte pomôže s realizáciou, čo môže byť napríklad škola, pedagogický personál, kolegovia, kamaráti, samospráva, prípadne iné organizácie…)
 • Cieľová skupina (názov, popis, prečo je dôležitá a ako bude participovať na projekte)
 • Očakávané výsledky (aký bude dopad projektu napríklad na komunitu alebo susedstvo a ako sa bude tento dopad merať)
 • Odhadované náklady (v rozdelení na osobné náklady vrátane diét počas dobrovoľníckych aktivít, nákup alebo prenájom vybavenia alebo iného majetku, iný tovar, práce alebo služby, kde patrí napríklad spotrebný materiál a zásoby, reklama alebo propagácia, preklady, podujatia, publikácie atď., náklady na cestovanie, ubytovanie a stravu, náklady na subdodávky)

Aby toho nebolo dosť, tak toto všetko musí byť predložené v angličtine cez spomínaný online formulár. Ak je to pre niekoho príliš komplikované, máme v regióne dve facilitátorky, ktoré rady pomôžu a odkonzultujú, čo bude treba:

A na záver ešte pár nápadov na aktivity, ktoré môžu byť podporené:

 • Aktivity na zvyšovanie povedomia alebo podporu komunikácie
 • Akcie na budovanie kapacít (vzdelávanie, školenia, mentoring, podujatia)
 • Kampane a advokačné aktivity
 • Participačné procesy zamerané na zapojenie sa do rôznych komunitných skupín
 • Inovatívne riešenia alebo pilotné projekty na testovanie inovatívnych riešení
 • Výmena osvedčených postupov
 • Výskum

Tematicky sa dá rozmýšľať v týchto okruhoch:

 • Školenia alebo propagácia klimatickej gramotnosti
 • Podpora udržateľných mestské oblastí
 • Podpora udržateľných návykov a vzorcov spotreby
 • Pohoda a zdravý životný štýl
 • Opatrenia na boj proti znečisteniu a uhlíkovej stope
 • Udržateľné poľnohospodárstvo, stravovacie návyky a sezónne potraviny
 • Medzigeneračné projekty (alebo akcie na podporu prepojení medzi generáciami)
 • Upratovanie a mestské záhradníctvo
 • Zelená mobilita
 • Sociálna súdržnosť a inklúzia menšín alebo nedostatočne zastúpených skupín
 • Školiace programy o trvalo udržateľnom živote, zelených zručnostiach…
 • Akcie na podporu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ako aj inklúzie a rozmanitosti
 • Zlepšenie duševného zdravia a pohody prostredníctvom aktivít spojených s prírodou
 • Projekty na podporu sociálno-emocionálnych alebo mäkkých zručností
 • Metódy na lokálne zníženie uhlíkovej stopy (napr. miestna doprava, odpadové systémy atď.)
 • Podpora budovania zručností pre zelené pracovné miesta alebo nové malé podniky
 • Ďalšie témy, ktoré prispievajú k zelenému prechodu v oblastiach Fondu na spravodlivú transformáciu