Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze – projekt

SPRIEVODCA MALÝM PROJEKTOVÝM ZÁMEROM

 

PREČO DO TOHO ÍSŤ?

– MÁŠ JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ ZMENIŤ SVOJE OKOLIE, PROSTREDIE, ĽUDÍ

– OSVOJÍŠ SI NOVÉ KOMPETENCIE

– MÔŽEŠ POUKÁZAŤ NA PROBLÉM ALEBO POTREBY MLADÝCHVO SVOJOM OKOLÍ

– VYSKÚŠAŠ SI PRÍPRAVU, REALIZÁCIU A VYHODNOTENIE SVOJHO VLASTNÉHO PROJEKTU

– ZÍSKAŠ NA SVOJ PROJEKT PRÍSPEVOK AŽ DO VÝŠKY 50 €

 

SLOVNÍK POJMOV

Kompetencie: vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré potrebuješ pre svoj život. Čím viac svoje kompetencie rozvíjaš, tým väčšie možnosti sa ti otvárajú.

Školiteľ: osoba, ktorá ťa pripravuje na prípravu, realizáciu a hodnotenie malého projektu. Je tvojim koučom a poradcom, ochotným pomôcť v prípadoch, keď sa potrebuješ správne rozhodnúť.

Potreba: znamená určitý nedostatok, ktorý si ty a skupina (mladých) ľudí v tvojom okolí uvedomuje a snaží sa o jeho odstránenie, uspokojenie.

Aktivita: súbor činností, ktorými zabezpečíš dosiahnutie cieľa. Každá aktivita má svoju prípravu, realizáciu a vyhodnotenie.

Cieľ: výsledok toho, čo prostredníctvom malého projektu zmeníš . Cieľ objasňuje, čo chceš dosiahnuť, kto a čo bude mať po jeho dosiahnutí úžitok po skončení aktivít projektu.

Konzultácia: komunikácia medzi tebou a školiteľom k nejasným obsahovým alebo rozpočtovým otázkam počas realizácie tvojho malého projektu.

Oprávnené výdavky: povolené finančné výdavky, ktoré potrebuješ priamo na zabezpečenie prípravy, realizácie a vyhodnotenia aktivít.

Neoprávnené výdavky: (nepovolené finančné výdavky) prípadne výdavky, ktoré nesúvisia

priamo s prípravou, realizáciou alebo hodnotením tvojej aktivity.

 

5 KROKOV

KROK PRVÝ

Základom dobrého projektového zámeru je potreba, ktorá trápi nielen teba, ale aj ľudí v tvojom okolí. Čo z toho vyplýva? Že ak chceš získať príspevok na zaujímavú akciu, nevyhneš sa hľadaniu potreby (problému) v tvojej komunite (škola, sídlisko, mesto, obec).

Ako na to?

 • Pýtaj sa kamarátov a zisti, čo trápi mladých. Nebolo by fajn spojiť sa a niečo s tým urobiť? Aj takto by sa dal využiť náš 50 € príspevok.
 • Pozorne sa okolo seba obzeraj – nevidíš niečo špinavé, zdevastované, neútulné ? Možno práve toto by sa dalo tvojim projektom zmeniť.
 • Všímaj si ľudí vo svojom okolí – naozaj sú všetci tolerantní, otvorení a chápu potreby mladých? Nebolo by fajn otvoriť im oči tvojim projektom?
 • Poznáš vo svojom okolí skupiny ľudí, ktorí potrebujú pomoc spoločnosti? Tvoj projekt by mohol nájsť správnych ľudí, ktorí im pomôžu.

 KROK DRUHÝ

Potreba zistená alebo problém určený. Poznáš aj skupinu, ktorej sa táto potreba dotýka. Teraz musíš nájsť partiu kamarátov, ktorí ti pomôžu pri realizácii tvojej myšlienky. Nemusí ich byť veľa, niekedy je menej viac.

Ako na to?

 • Oslov spolužiakov alebo kamarátov z okolia a popíš im potrebu, problém, ktorý chceš riešiť .
 • Zapoj ich do hľadania riešenia na nájdenú potrebu alebo problém.
 • Stanov si s nimi reálny a dosiahnuteľný cieľ. Nemusíte hneď všetko vyriešiť – na začiatok ti postačí aj malý posun k zmene.

 KROK TRETÍ

Máš potrebu, partiu kamarátov, ktorí ti pomôžu a máš aj reálny cieľ, ktorý dokážeš naplniť. Už len vymyslieť tie správne a výstižné jednodňové aktivity.

Ako na to?

 • Využi to, v čom vynikáš ty aj kamaráti. Môže to byť niečo čím upozorníš na potreby mladých ľudí a dosiahneš cieľ – beseda, kampaň, workshop, brigáda, tvorivé dielne, zbierka, turnaj, divadelné predstavenie a podobné aktivity.
 • Zorganizuj také akcie, do ktorých zapojíš aj svoje okolie.
 • Neboj sa kreativity. Všetko nové, výnimočné a netradičné je vítané!

 KROK ŠTVRTÝ

Až v tomto kroku je čas na tvorbu rozpočtu. Vieš, že môžeš rátať s maximálne          50 eurovým príspevkom. Ako každý rozpočet, aj ten tvoj musí byť jasne prepojený                         s aktivitami. Kupovať a zaplatiť môžeš len to, čo NUTNE potrebuješ na realizáciu svojho projektu.

Ako na to?

 • Pozorne rozober jednotlivé aktivity a urob si zoznam, čo na nepotrebuješ.
 • Ak chceš mať schválený projektový zámer, dodržiavaniu oprávnenosti výdavkov sa nevyhneš. 😉
 • Plánuj kúpu len toho, čo dokážeš počas projektu minúť, spotrebovať alebo opotrebovať. Opis oprávnených a neoprávnených výdavkov nájdeš v manuáli.

KROK PIATY

Môžeš vypísať formulár malého projektového zámeru. Nie je to nič ťažké, ak máš za sebou všetky predchádzajúce kroky.

Ako na to?

 • Jednoducho a výstižne vyplň všetky časti formulára. Všímaj si pomocné otázky.
 • Vyhýbaj sa všeobecným informáciám. Čím konkrétnejšie popísaná potreba, cieľ a aktivity, tým lepšie sa posudzuje kompetentným.
 • Nekopíruj vety a slová kamarátov. Tvoje myšlienky sú jedinečné. Chceme ich vidieť a poznať.
 • POZOR!Položky v rozpočte nemôžeš po schválení meniť.

 

MALÝ PROJEKTOVÝ ZÁMER VERZUS MALÝ PROJEKT

 

MALÝ PROJEKTOVÝ ZÁMER

Slúži na overenie tvojho projektového myslenia. Formulár síce vyplňuješ na druhom víkende, ale na jeho príprave pracuješ od začiatku vzdelávania. Školitelia ti pomáhajú, kolegovia zo skupiny ťa inšpirujú. Výsledkom je však tvoj výstup. Preukazuješ ním, do akej miery sa zaujímaš o spoločnosť a či chceš prispieť k nejakej zmene. Svojej, aj svojho okolia. Na to, by si naplnil očakávania svojich školiteľov a premenil malý projektový zámer na malý projekt, musíš svoju myšlienku odprezentovať školiteľom aj skupine. Nebudeš mať veľa času, no školitelia aj za pár minút zistia, či tvoj projektový zámer schváliť alebo nie.

Čo ich bude zaujímať?

 • Vyplnil si všetky časti formulára dostatočne?
 • Je z formulára jasné, akú potrebu chceš riešiť?
 • Je z formulára jasné, čo chceš dosiahnuť? Akú zmenu?
 • Vedú aktivity k dosiahnutiu zmeny? Sú určené inej skupine ľudí?
 • Je dodržaný rozpočet, limity a výdavky sú oprávnené?
 • Je z formulára jasné, ako zistíš úspešnosť projektu?
 • Je miesto realizácie projektu plánované v Prievidzi? (Účastníci môžu realizovať projekt len v rámci mesta Prievidza.)

Ak je možné odpovedať na všetky otázky áno, školitelia tvoj malý projektový zámer schvália a môžeš priamo na školení vyplniť a podpísať zmluvu.

ZMLUVA O REALIZÁCII MALÉHO PROJEKTU

Súčasťou každej zmluvy je malý projektový zámer. Zmluvu vypisuješ na konci druhého víkendového školenia, po schválení malého projektového zámeru školiteľmi. Dňom platnosti Zmluvy sa z tvojho malého projektového zámeru stáva malý projekt. Môžeš začať s jeho prípravou. Po podpise zmluvy Ti školitelia dajú finančný príspevok vo výške 50 €. Pri preberaní podpíšeš príjmový doklad.

MALÝ PROJEKT

Malý projekt slúži na overenie zručností tímovej práce, komunikácie a prezentácie. V tejto fáze môžeš začať s realizáciou toho, čo bolo naplánované v malom projektovom zámere. Realizácie malého projektu sa nemusíš báť. Ak budeš potrebovať radu alebo pomoc, kedykoľvek môžeš emailom kontaktovať svojich školiteľov.

Na čo nezabudnúť pri realizácii projektu?

 • Povinná publicita a informovanosť. Nezabudni všade uviesť – citovať vetu: „Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Mesta Prievidza, organizačne a finančnej podpore Centra voľného času Prievidza.“
 • E-mail o začatí realizácie projektu školiteľom.
 • Odkladanie všetkých bločkov .
 • Prezenčné listiny (vzory sú súčasťou informačného e-mailu).
 • Povinné prílohy sú fotografie a iné podklady, ktoré preukážu, že bol projekt uskutočnený (súhlas k použitiu fotografií je prílohou informačného e-mailu).

Na čo nezabudnúť po ukončení projektu?

 • Predbežne vyplniť formulár vyhodnotenia a vyúčtovania malého projektu (formulár nájdeš v prílohe informačného emailu).
 • Skompletizovať bločky a faktúry, prezenčné listiny , fotografie, príp. súťažné video na DVD a priniesť všetko na posledné dvojdňové stretnutie vzdelávania 26.-27.6. 2018.

ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE – SKÚŠKA

Na stretnutie potrebuješ priniesť doklady k vyúčtovaniu a vyplnený formulár vyhodnotenia a vyúčtovania malého projektu. Skúšky sa vôbec nemusíš obávať. Základom je prezentácia toho, ako sa ti podarilo malý projekt pripraviť, uskutočniť a vyhodnotiť. Popíšeš aktivity, ktoré boli zrealizované a preukážeš využitie finančného príspevku presne podľa schváleného rozpočtu. Tvojimi skúšajúcimi budú školitelia.

Čo bude školiteľov zaujímať?

 • Sú všetky časti formulára vyplnené dostatočne?
 • Je z formulára jasné, čo sa ti podarilo a čo bolo menej úspešné?
 • Je z formulára jasné, aká zmena bola projektom dosiahnutá?
 • Je popísané, koľkých ľudí sa podarilo do projektu zapojiť priamo (rovesníci, kamaráti) alebo nepriamo (verejnosť)?
 • Bol dodržaný rozpočet, limity a výdavky sú oprávnené?
 • Sú identifikované slabé a silné stránky realizovaných aktivít?
 • Sú priložené všetky potrebné dokumenty?

Ak je možné odpovedať na všetky otázky áno, školitelia ti odovzdajú podpíšu záverečný protokol s vyjadrením „úspešný absolvent Vzdelávania mladý líder Prievidza“.

UKONČENIE VZDELÁVANIA 

Vzdelávanie ukončuješ účasťou na treťom víkendovom školení, kde získaš aj osvedčenie o vzdelávaní.  Ak neminieš finančný príspevok na realizáciu tvojho malého projektu v plnej výške, musíš preplatok vrátiť na poslednom stretnutí školiteľom, ktorý ti vystavia potvrdenie o vrátení preplatku.

ČO ĎALEJ?

Ako mladý líder, mladá vedúca máš niekoľko možností čo ďalej. Môžeš sa pokúsiť pripraviť ďalšie projekty, zapojiť sa do činnosti Tvojej žiackej školskej rady, stať sa členom Fóra detí a mládeže mesta Prievidza, stať sa mladým dobrovoľníkom v CVČ, v Združení informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM), v regionálnej pobočke Úsmevu ako dar, v  SČK, v Artpointe, v Spokojnosti či v nejakej inej organizácií v našom meste. Môžeš tiež pokračovať vo vzdelávaní na rôznych školeniach organizovaných Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže.

Dúfame, že Ti to pomôže a uľahčí cestu našim vzdelávaním  Kačena a  Lucka 😀