Mládež a spravodlivá transformácia regiónu

O transformácii Hornej Nitry sa toho už veľa popísalo a zrejme sa ešte veľa písať bude. K písaniu sme sa pred rokom pridali aj my preložením príručky „Zapojenie mládeže pri čerpaní prostriedkov z Fondu za spravodlivú transformáciu“.

Čo sa v regióne reálne udialo v oblasti transformácie za posledné štyri roky môžete nájsť veľmi prehľadne zhrnuté v týchto míľnikoch od organizácie CEPA.

Cieľom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) je, aby sa do prípravy Plánu spravodlivej transformácie aktívne zapojila aj mladá generáciu. Sú to práve mladí ľudia, ktorí budú vo významnej miere znášať následky transformácie. Preto by mal transformačný plán reflektovať špecifické potreby a výzvy mladej generácie. Nevyhnutné je zatraktívniť našu Hornú Nitru v oblasti pracovných príležitostí, životného prostredia, sociálnej a zdravotnej oblasti a v oblasti trávenia voľného času, aby sa mladí cítili v regióne dobre a chceli tu ostať pracovať a žiť.

Momentálne sú už zástupcovia a zástupkyne mladej generácie a miestnych mládežníckych organizácií prizývaní k rôznym stretnutiam a majú tak možnosť definovať svoje potreby, určovať priority a byť súčasťou rozhodovania.

Minulý rok MIRRI uskutočnilo dva workshopy (jeden so stredoškolákmi a druhý s vysokoškolákmi) a širšiemu publiku mladých ľudí bol poslaný online dotazník. Účastníci a účastníčky týchto aktivít mali možnosť pripomienkovať podklady pre prípravu Plánu spravodlivej transformácie ako aj dať tipy na projekty a aktivity na zvýšenie atraktivity regiónu.

V decembri minulého roku vznikla neformálna pracovná skupina, ktorej členmi a členkami sú nie len zamestnanci z MIRRI (Odbor strategických investícií a nadnárodných programov, Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz – HUB), ale predovšetkým mladí ľudia a zástupcovia a zástupkyne rôznych mládežníckych organizácií Hornej Nitry (ICM, ZIPCEM, CVČ Prievidza, Piar Prievidza, Pronea, Fabrika umenia, Užitoční ľudia a samozrejme aj Hajcman).

V tomto mesiaci (január 2022) mládežnícke organizácie pripomienkovali Plán spravodlivej transformácie s cieľom premietnuť potreby a požiadavky mladej generácie v tomto strategickom dokumente. V Pláne spravodlivej transformácie územia SR sa myslí špecificky na mladých v oblasti podpory podnikania a tvorby atraktívnych pracovných miest, v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v oblasti poradenstva a podpore trávenia voľného času.

MIRRI má záujem vytvárať priestor a podporovať aktivity, ktoré by zatraktívnili región a motivovali mladých ľudí ostať tu žiť a pracovať. Jednou z takýchto aktivít na zvýšenie atraktivity prostredia by mohla byť aj podpora zriadenia detašovaného pracoviska niektorej z vysokých škôl na území Hornej Nitry, pričom prvotné konzultácie na túto tému sa už uskutočnili so Žilinskou univerzitou (UNIZA) a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou (SPU), ktorá sídli v Nitre.

Aktuálne sa uvažuje aj nad možnosťou podpory špecifických projektov mladých, ako napr. vytvorenie grantového programu, kde by mladí ľudia prihlasovali svoje nápady a zároveň by mali možnosť získať potrebné vzdelanie ako ich uskutočniť. Mohli by to byť komunitné projekty rôzneho charakteru podľa záujmov a preferencií mládeže (či už v oblasti športu, kultúry, ochrany životného prostredia, sociálnej oblasti, vzdelávania, dobrovoľníctva, podnikania a startupov…).

Do mládežníckych projektov môžu byť samozrejme zapojené aj iné subjekty ako samospráva, firmy alebo mimovládne organizácie, dôležité však ostáva, aby sa projekty nerobili za mladých ľudí bez nich, ale spoločne s mladými ľuďmi. Aby bol ich hlas vypočutý, aby mali možnosť byť nositeľmi projektov a aby ich názor bol reflektovaný pre čo najväčší pozitívny dopad na prostredie, v ktorom žijú.