Začne sa vykrádanie plánovaných výziev v rámci transformácie hornej Nitry?

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 705 z 12. decembra 2023 je nepríjemným prekvapením najmä v bode F.8 kde sa píše o zvýšení intenzity pomoci z Fondu na spravodlivú transformáciu pre investičné zámery predkladané zo strany veľkých podnikov. Na jednej strane nie je bližšie uvedené ako by sa to malo uskutočniť a na strane druhej mala podpora smerovať predovšetkým do malých a stredných podnikov.

Malé, stredné či mikro podniky zohrávajú významnú úlohu v našom ale i celoeurópskom hospodárstve. Napríklad podľa údajov Slovak Business Agency na Slovensku tvoria malé a stredné podniky až 99,9 % z celkového počtu podnikateľských subjektov, poskytujú pracovné príležitosti pre takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty viac ako 50 %. Okrem toho sú zdrojom inovácií a nových  technológií, vytvárajú konkurenčné prostredie, podporujú ekonomický rast a vyrábajú a poskytujú produkty a služby, ktoré nie sú ochotné ponúkať veľké podniky.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transfomáciu má byť podpora nasmerovaná prioritne na malé a stredné podniky. Keďže baníctvo na hornej Nitre skončilo, jedná sa o najadresnejšiu pomoc pre región. Fond je tiež samostatnou prioritou Programu Slovensko a jeho cieľom je riešiť ekonomické, environmentálne a sociálne dôsledky ťažby a spaľovania uhlia v našom regióne. 

Východiskovou stratégiou pre čerpanie fondu je Plán spravodlivej transformácie. Tvorba plánu je výsledkom aktivít, spolupráce a diskusií medzi aktérmi na nadnárodnej, národnej a lokálnej  úrovni v rokoch 2020 až 2022.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súvislosti s implementáciou zdrojov z Fondu na spravodlivú transfomáciu začalo s vyhlasovaním prvých výziev na predkladanie projektových žiadostí (o nenávratný finančný príspevok) v lete 2023. Proces prípravy prebieha participatívnym spôsobom so zapojením relevantných aktérov. Doteraz bolo vyhlásených spolu osem výziev vo výške 262 mil. €, čo predstavuje takmer 60 % z celkovej alokácie Fondu.

Medzi ďalšími majú byť vyhlásené výzvy zamerané na tak potrebnú podporu a rozvoj výskumu, vývoja a inovácií, podporu revitalizácie a rekonverzie priemyselných území (tzv. brownfieldov) na kultúrne využitie, podporu coworkingových centier a podnikateľských inkubátorov, podporu mladých v procese transformácie, podporu stredného odborného vzdelávania s dôrazom na praktické vzdelávanie a prípravu na zamestnanie (v spolupráci s malými a strednými podnikmi) a podporu rozvoja infraštruktúry neformálneho vzdelávania.